• Nhà máy sản xuất

  • " Nhãn hiệu BSB Bảo hộ tại Việt Nam"

  • Qui trình sản xuất sản phẩm.

  • Đồng phục Unilever Việt nam

  • Bảng màu vải

  • Áo Lớp