" Nhãn hiệu BSB Bảo hộ tại Việt Nam"

Nhãn hiệu gắn trực tiếp vào sản phẩm.

Nhãn chính và nhãn thành phần vải.